Skip to main content

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, garaże jako część obiektów budowlanych, powinny być przez właścicieli lub zarządców utrzymywane w należytym stanie technicznym. Tak stanowi obowiązujące w kraju Prawo budowlane – w rozdziale 1, art. 5, ustęp 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami). Ta sama ustawa w rozdziale 6., „Utrzymanie obiektów budowlanych” daje więcej szczegółowych wymagań odnośnie utrzymywania i eksploatacji budynków.

Przepisy dotyczą budynków i budowli, z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego. Zgodnie z ustawą, właściciele lub zarządcy nieruchomości mają obowiązek kontroli:

  • okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku lub budowli, narażonych na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych lub związanych z eksploatacją;
  • okresowej, co najmniej dwa razy w roku, w zakresie opisanym powyżej, ale dla budynków o powierzchni zabudowy większej niż 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu większej niż 1000 m2;
  • okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.

Kontrole i przeglądy w zakresie opisanym powyżej powinny wykonywać osoby o odpowiednich uprawnieniach, a termin ich przeprowadzenia został w ustawie określony jako pomiędzy 31 maja a 30 listopada każdego roku. To właśnie wiosną, bezpośrednio po okresie zimowym, wszelkie uszkodzenia są najbardziej widoczne. Jest to też okres sprzyjający już podejmowaniu wszelkich prac remontowych i modernizacyjnych, pod względem sprzyjających  warunków atmosferycznych.

Jak możemy pomóc?

Firma PROIZOL wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom właścicieli i zarządców nieruchomości, proponuje pomoc podczas przeprowadzanie przeglądów i obowiązkowych kontroli budynków. Nasi wykwalifikowani pracownicy, posiadający doświadczenie w diagnostyce obiektów budowlanych, dokonają profesjonalnych oględzin mających na celu ustalenie stanu technicznego i stopnia zużycia poszczególnych elementów budynku w częściach mających bezpośredni kontakt z gruntem i wodą gruntową.

Na podstawie oględzin i sporządzonej dokumentacji, właściciel lub zarządca nieruchomości może podjąć decyzje o konieczności przeprowadzenia robót naprawczych lub konserwujących oraz ich niezbędnym zakresie. Standardowo przeglądy obejmują sprawdzenie elementów budynków, które mieszczą się w zakresie specjalizacji napraw firmy PROIZOL tj.:

  • szczelności dylatacji konstrukcyjnych
  • uszczelnienie rys stropów, ścian i płyt fundamentowych
  • uszczelnienie podszybi windowych
  • uszczelnienie korytek odwodnieniowych
  • naprawa dylatacji i rys posadzki

Dlaczego warto robić przeglądy okresowe budynków?

Warto podkreślić, że zaniedbania i brak szybkiej reakcji na wszelkie uszkodzenia i nieszczelności związane z destrukcyjnym działaniem wody, powodują niestety sytuacje że nieprawidłowości stopniowo się pogłębiają, prowadząc do stanów awaryjnych. Podjęcie napraw jest wówczas bardziej kosztowne i bardziej skomplikowane technologicznie, niż naprawy bieżące i systematyczne likwidowanie drobnych usterek.

Przeciekające dylatacje czy rysy w stropach są bardzo niebezpieczne dla zaparkowanych pojazdów, a nieszczelne podszybia grożą unieruchomieniem windy, dlatego warto zadbać o utrzymanie ich w należytym stanie technicznym

Przeglądy usterek związanych z przeciekami wody są wykonywane nieodpłatnie, z każdego przeglądu otrzymają Państwo inwentaryzację łącznie z podaniem orientacyjnych kosztów napraw, co ułatwia szacowanie wydatków przy planowaniu budżetu napraw oraz negocjowaniu z Zarządami Wspólnot lub właścicielami nieruchomości.

Przemysław Skrzydło

Specjalista ds. hydroizolacji Od 16 lat specjalizuję się w zagadnieniach hydroizolacyjnych, swoje doświadczenie budowałem w oparciu o liczne szkolenia czołowych Producentów materiałów Izolacyjnych. Ponadto jestem współwłaścicielem firmy PROIZOL – specjalistyczne wykonawstwo, projektowanie hydroizolacji, renowacja zabytków.