Skip to main content

Zbiorniki przeciwpożarowe stanowią ważny element bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą sprostać szeregowi wymogów technologicznych, a także zapewniać niezawodność dostaw wody. Jeśli stają się nieszczelne, nie spełniają należycie swojego zadania – w takich sytuacjach bezwzględnie wymagają niezbędnych napraw.

Czym jest i do czego służy zbiornik przeciwpożarowy?

Zgodnie z przepisami prawa zbiornik przeciwpożarowy to pojemnik pojedynczy o dowolnym kształcie lub zestaw połączonych ze sobą pojemników przeznaczonych do przechowywania wody niezbędnej do gaszenia pożarów. Zbiorniki ppoż. buduje się tam, gdzie zapewnienie szybkiego dostępu do odpowiedniej ilości wody z innych źródeł jest utrudnione lub niemożliwe.

Zgodnie z polskim prawem inwestorzy muszą zapewnić możliwość czerpania wody z hydrantu o przepływie co najmniej 10 dm3/s. Jeśli, niezależnie od przyczyn, nie jest możliwe spełnienie tego wymogu, konieczne staje się wybudowanie zbiornika ppoż. o określonej pojemności retencyjnej, zaopatrywanego przez sieć wodociągową. Najczęściej obecnie stosuje się zbiorniki ze stali ocynkowanej, tworzyw sztucznych oraz żelbetu.

Zadaniem zbiornika przeciwpożarowego jest magazynowanie wody niezbędnej do zwalczania pożarów na zewnątrz obiektów budowlanych, ale także wewnątrz budynków. Często zbiorniki ppoż. łączy się ze zraszaczami aktywowanymi przez czujniki dymu lub hydrantami. Stanowią również źródło wody dla strażackich jednostek interwencyjnych w przypadku pożaru.

Jakie przepisy regulują wymogi związane ze zbiornikami ppoż.?

Zbiorniki przeciwpożarowe, jako urządzenia bezpieczeństwa, podlegają przepisom prawa zarówno pod względem wymogów dotyczących minimalnej głębokości, pojemności, wydajności, zastosowanych materiałów oraz zabezpieczeń, jak i lokalizacji względem obiektu, dla którego są przeznaczone. Parametry zbiorników, a także inne kwestie związane z nimi regulują przede wszystkim:

  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów pożarowych (Dz. U. z 2010 r., nr 109, poz. 719), wraz z późniejszymi zmianami,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690), wraz z późniejszymi zmianami.

Zbiorniki na wodę do celów przeciwpożarowych buduje się, opierając się także na normach, w szczególności na normie Normy PN-B-02857:2017-04 (Ochrona przeciwpożarowa budynków / Przeciwpożarowe zbiorniki wodne / Wymagania ogólne), przy czym normy nie stanowią obowiązujących przepisów, a jedynie cenne źródło wskazówek przydatne do realizacji zadań zgodnie ze sztuką budowlaną i inżynierską.

W których budynkach należy stosować zbiorniki przeciwpożarowe?

Przepisy prawa określają ściśle, jakie obiekty budowlane wymagają budowy zbiorników przeciwpożarowych. Wymóg wynikający ze wspomnianego wyżej Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, dotyczy m.in.:

  • „budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektów budowlanych produkcyjnych i magazynowych, znajdujących się poza granicami jednostek osadniczych wymienionych” w Rozporządzeniu, „o kubaturze brutto przekraczającej 2500 m3lub o powierzchni przekraczającej 500 m², z wyjątkiem stacji paliw płynnych ze zbiornikami o łącznej pojemności do 200 m3 i stacji gazu płynnego”,
  • „obiektów budowlanych niebędących budynkami, przeznaczonych na potrzeby użyteczności publicznej lub do zamieszkania zbiorowego, w których znajduje się strefa pożarowa o powierzchni przekraczającej 1000 m2 lub przeznaczona do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób”.

Na jakie usterki narażone są betonowe zbiorniki przeciwpożarowe?

Pomijając usterki elementów ssawnych (przyłączy, pomp), a także elektrycznych (np. kabli i mat grzejnych chroniących wodę przed zamarzaniem), do najczęstszych usterek związanych z konstrukcją zbiornika należą nieszczelności. W przypadku zbiorników wykonanych z betonu wodoszczelnego takie nieszczelności dość łatwo zdiagnozować oraz zniwelować, zlecając zarówno ekspertyzę, jak i wykonanie naprawy wyspecjalizowanej firmie, takiej jak nasza – zajmujemy się usługami związanymi z naprawą przecieków nie tylko zbiorników przeciwpożarowych, ale także retencyjnych czy na wodę pitną.

Betonowe zbiorniki przeciwpożarowe wykonuje się z mieszanek wodoszczelnych, a ściany wewnętrzne pokrywa się warstwą izolacji przeciwwodnej. Nie zawsze urządzenia te stanowią odrębne byty – niekiedy wykorzystuje się do ich wybudowania istniejące już ściany (np. szczelinowe), stropy czy płyty fundamentowe. Poza płaszczyznami wnętrza zbiornika właściwego uszczelnienia wymagają także styki odrębnych płaszczyzn. Do przecieków dochodzi, kiedy uszczelnienia zbiornika zostały wykonane nieprawidłowo albo warstwy uszczelniające uległy przerwaniu wskutek mechaniczny lub z uwagi na degradację materiałów związaną z ich osłabieniem wytrzymałości, naturalnym dla upływu czasu.

Jak radzić sobie z nieszczelnościami zbiornika ppoż.?

W przypadku pojawiających się nieszczelności zbiorników przeciwpożarowych zawsze należy zwrócić się z tym problemem do firmy specjalizującej się w uszczelnieniach i naprawach przecieków, na przykład takiej jak nasza. Dobór materiałów i sposobów uszczelnienia przecieku w zbiorniku zależy od wielu czynników, m.in. od:

  • stwierdzenia, czy przeciek jest pojedynczy, czy nieszczelności jest więcej,
  • stanu technicznego zbiornika,
  • materiału wykonania hydroizolacji,
  • pojemności i kształtu zbiornika.

W wyniku zleconej ekspertyzy klient otrzymuje szczegółowe informacje na temat przyczyn zaistniałej sytuacji, a także sposobów naprawy. Często przecieki naprawia się za pomocą iniekcji, jednak nie jest to jedyna stosowana metoda – niekiedy konieczne jest ułożenie nowej warstwy hydroizolacji lub uszczelnienie spoin między różnymi płaszczyznami zbiornika, a także inne działania.

Przemysław Skrzydło

Specjalista ds. hydroizolacji Od 16 lat specjalizuję się w zagadnieniach hydroizolacyjnych, swoje doświadczenie budowałem w oparciu o liczne szkolenia czołowych Producentów materiałów Izolacyjnych. Ponadto jestem współwłaścicielem firmy PROIZOL – specjalistyczne wykonawstwo, projektowanie hydroizolacji, renowacja zabytków.