Skip to main content

Hale garażowe i parkingi podziemne to pomieszczenia wymagające szczególnej uwagi nie tylko na etapie budowy, ale także podczas eksploatacji. Ze względu na ich posadowienie częściowo lub całkowicie pod poziomem gruntu, ale również z uwagi na przeznaczenie i specyfikę konstrukcji, podziemne parkingi narażone są na uszkodzenia związane z osiadaniem budynku, wodami gruntowymi, opadowymi i ociekowymi. Nachodzenie wody, wilgoć i jej konsekwencje w postaci uszkodzeń tynków na klatkach schodowych, a także rysy, pęknięcia i klawiszowanie płyt posadzki w halach garażowych to najczęstsze problemy, z którymi stykają się właściciele i administratorzy budynków wyposażonych w garaże podziemne.

Woda w garażu podziemnym – skąd się bierze?

Pojawienie się wody w garażach podziemnych zawsze jest skutkiem wystąpienia pewnego problemu. Do najczęściej spotykanych przyczyn wystąpienia wilgoci lub wody należą:

  • nieszczelne dylatacje konstrukcyjne w stropie hal w częściach, nad którymi nie ma budynku lecz parkingi naziemne, zieleń, place zabaw itp.;
  • spękania w ścianach i stropach garażu spowodowane pracą konstrukcji, jej wadliwym wykonaniem lub nieprawidłowościami przy przeprowadzaniu uszczelnień;
  • wadliwe wykonanie, zniszczenie w trakcie eksploatacji lub brak uszczelnień między posadzką garażu a odpływami liniowymi;
  • woda ociekowa przedostająca się do poszczególnych poziomów garażu w przypadku garaży wielopoziomowych (nieszczelność dylatacji).

Należy nadmienić, że zarówno materiał uszczelniający styk posadzki z odwodnieniem liniowym, jak i materiał uszczelniający dylatacje skurczowe posadzki jest materiałem eksploatacyjnym i należy go wymieniać co około 5 lat lub zgodnie ze wskazaniem producenta. Warto przestrzegać tych terminów, ponieważ w wyniku zaniedbań związanych z dylatacjami liniowymi i skurczowymi dość często dochodzi do poważnych w skutkach uszkodzeń, których w wielu przypadkach można uniknąć. jak zadbać o hydroizolację w hali garażowej

Czy można zapobiec pojawianiu się wody w halach garażowych?

Zanim w halach garażowych pojawi się woda czy wyraźnie zauważalna wilgoć, występuje wiele symptomów świadczących o istniejących problemach. Może je wykryć specjalista przeprowadzając kontrolę stanu technicznego budynku w zakresie szczelności:

  • dylatacji konstrukcyjnych;
  • dylatacji skurczowych posadzki oraz jej stanu (pęknięć, zniszczenia struktury wierzchniej itp.);
  • odwodnień liniowych;
  • stropów, ścian, płyt fundamentowych.

Zlecając ocenę stanu technicznego hali garażowej w powyższym zakresie wyspecjalizowanej firmie takiej jak np. Proizol, można usunąć przyczynę nieprawidłowości na wcześniejszym etapie zaawansowania uszkodzeń i uniknąć pogłębienia problemu i zwiększenia się usterek. Warto podkreślić, że w przypadku posadzek betonowych często pojawiającą się usterką w halach garażowych jest tzw. klawiszowanie płyt. Poszczególne płyty podłogi poruszają się względem siebie w płaszczyźnie pionowej, co jest szczególnie widoczne w początkowej fazie przy dużych obciążeniach. Klawiszowanie spowodowane jest najczęściej przemieszczającą się pod posadzką wodą, która wymywa dolne struktury posadzki, powodując powstawanie pustek, a następnie właśnie klawiszowanie płyt. Przy dłuższym użytkowaniu takiej uszkodzonej posadzki dochodzi do pęknięć i degradacji warstw posadzki.

Jak naprawić powstałe szkody w halach garażowych?

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z dylatacjami, spękaniami i uszkodzeniami posadzek, stropów, ścian czy płyt fundamentowych należy przeprowadzić odpowiednie prace, których celem jest usunięcie problemu. jak naprawić dylatacje w garażu

Naprawa i uszczelnienie dylatacji

Wypełnienia dylatacji skurczowych i uszczelnienia między posadzką a odwodnieniami liniowymi należy wymieniać co około 5 lat w ramach napraw eksploatacyjnych. W zależności od kondycji krawędzi dylatacji naprawa może sprowadzać się wyłącznie do usunięcia starego wypełnienia, zabezpieczenia krawędzi, a następnie wprowadzenia nowego materiału uszczelniającego, zgodnie z najbardziej odpowiednią technologią. Jeśli okaże się konieczna naprawa krawędzi dylatacji – przed aplikacją nowego uszczelnienia wypełnia się ubytki i zabezpiecza krawędzie. Dylatacje konstrukcyjne powstają na etapie budowy, a ewentualne nieszczelności zabezpiecza się przy pomocy różnego rodzaju żywic stosując aplikację grawitacyjną lub ciśnieniową (w zależności od lokalizacji). Szczeliny widoczne od środka można zamknąć kitem dylatacyjnym, a na przejazdach dodatkowo blachą dylatacyjną osłonową. uszkodzone od wody w hali garażowej

Naprawa i uszczelnianie stropów, ścian, płyt fundamentowych

Spękania stropów, ścian czy płyt fundamentowych stanowią nie tylko zagrożenie dla konstrukcji budynku, ale także są częstą przyczyną przecieków. Dlatego należy je bezwzględnie eliminować – oczywiście usuwając wcześniej pierwotną przyczynę przenikania wody, jeśli taka wystąpiła. Dobór metody zależy od rodzaju i przyczyny powstania pęknięć i rys, a także od miejsca ich wystąpienia. W budynkach użytkowanych, dobrym i często wybieranym sposobem radzenia sobie z tego rodzaju uszkodzeniami są iniekcje, które nie wymagają rozległych i czasochłonnych remontów związanych często z wyłączeniem z eksploatacji dużej części hali garażowej.

Naprawa posadzek

Na szczęście głuchy odgłos świadczący o powstaniu pustki pod płytą, a także jej ruchomość względem powierzchni posadzki można dość łatwo zniwelować bez usuwania warstwy podłogi, stosując iniekcje. Masa wprowadzana pod płytę wypełnia pustkę, jednocześnie stabilizując element. Rysy i spękania można zamknąć przy użyciu odpowiednich materiałów, jednocześnie mostkując pęknięcia i przywracając płytom nośność.

Problemy z wodą w podszybiach windowych i na klatkach schodowych – konsekwencja nieszczelności w garażach

Pojawienie się wody w halach garażowych może nie ograniczyć negatywnych skutków wyłącznie do tych pomieszczeń. Na uszkodzenia związane z wodą w podziemnych parkingach narażone są przede wszystkim podszybia windowe sąsiadujące często z garażami, a także klatki schodowe. Najczęstsze skutki problemów ze szczelnością garaży to:

  • gromadzenie wody z przestrzeni garażu w podszybiach;
  • „picie” tynków na klatkach schodowych i w konsekwencji zniszczenia tynków i powłok malarskich.

Firmy specjalizujące się w usuwaniu problemów związanych m. in. z nieszczelnościami hal garażowych, takie jak np. Proizol, zajmują się również uszczelnianiem podszybi i innych pogłębionych miejscowo elementów budynku, a także naprawą tynków uszkodzonych wskutek podciągania wody z kondygnacji podziemnych.

Przemysław Skrzydło

Specjalista ds. hydroizolacji Od 16 lat specjalizuję się w zagadnieniach hydroizolacyjnych, swoje doświadczenie budowałem w oparciu o liczne szkolenia czołowych Producentów materiałów Izolacyjnych. Ponadto jestem współwłaścicielem firmy PROIZOL – specjalistyczne wykonawstwo, projektowanie hydroizolacji, renowacja zabytków.